Dolina Rospudy
Budowa obwodnicy przez Dolinę Rospudy – kalendarium wydarzeń

Budowa obwodnicy przez Dolinę Rospudy – kalendarium wydarzeń

Rospuda – kalendarium

1986
Są prowadzone pierwsze prace inwentaryzacyjne na terenie Doliny Rospudy. Rodzą się plany utworzenia rezerwatu na obszarze Doliny Rospudy. Powstaje na ten temat szereg fachowych artykułów w wydawnictwach naukowo-przyrodniczych autorstwa prof. dr hab. Aleksandra W. Sokołowskiego, A. Keczyńskiego, dr. W. Adamowskiego. Więcej informacji nt. botanicznej literatury znajduje się na http://free.ngo.pl/cmok/pl/ar6.htm

1992
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych (GDDP) w Warszawie zleciła Biuru Projektowemu „Transprojekt” w Warszawie opracowanie Studium Techniczno-Ekonomicznego (STE) węzła dróg krajowych w Augustowie.

1993
Marzec. Centralny Urząd Planowania w Warszawie Informuje GDDP, że docelowy przebieg Via Baltica winien przebiegać przez Ostrów Mazowiecki – Białystok – Augustów.

Lipiec. Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie zwrócił się do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej o budowę Obwodnicy Miasta w związku z nasilonym ruchem samochodów z otwartego przejścia w Ogrodnikach i planowanym w Budzisku.

1994
Ministrowie Transportu UE na konferencji na Krecie zalecają przebieg 4-ch transeuropejskich korytarzy transportowych przez Polskę, z których I korytarz Helsinki -Tallin -Ryga – Kowno -Warszawa winien przebiegać przez województwo podlaskie. Korytarze te objęte są priorytetem pomocowym Unii Europejskiej.

1994-1995
Wymiana korespondencji pomiędzy Wojewodą Suwalskim a Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dotyczącej planów budowy Via Baltica.

1996-1997
Biuro projektowe „Transprojekt” w Gdańsku opracowało koncepcję Programową Obwodnicy Augustowa (Alternatywa I i Alternatywa II w czterech wariantach). Główny Dyrektor GDDP w Warszawie akceptuje przebieg obwodnicy wg Alternatywy II wariant IV L.

1997
Ministrowie Transportu UE na konferencji w Helsinkach zalecają przebieg Via Baltica przez Białystok -Augustów.

1997-1998
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Suwałkach opracowało wg. zatwierdzonej koncepcji programowej obwodnicy Augustowa zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Nowinka, Augustów i miasto Augustów.

1998
Grudzień. Udostępniony został do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów dotyczący budowy obwodnicy dla miasta Augustowa. Do projektu planu dołączona była „Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego…”. Okazało się wtedy, że planowana obwodnica przechodzić ma przez środek projektowanego rezerwatu przyrody. Najcenniejsza część doliny Rospudy znalazła się w niebezpieczeństwie – Stowarzyszenie „Ruch na rzecz Ziemi” z Suwałk oraz Oddział Północno-Wschodni Pracowni na rzecz Wszystkich Istot z Siemiatycz rozpoczęły działania mające na celu zmianę przebiegu lokalizacji trasy obwodnicy Augustowa.

1999
3 marca. Greenpeace przysyła obrońcom doliny Rospudy list z poparciem działań służących zachowaniu wartości przyrodniczych doliny Rospudy w niezmienionym, naturalnym stanie.

10 marca. Odbywa się manifestacja pod Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku (w UW mają miejsce obrady Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody). Po manifestacji odbywa się konferencja prasowa połączona z prezentacją walorów przyrodniczych doliny Rospudy. Konferencję prowadził dr Wojciech Adamowski ze Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Białowieży.

27 maja. Poseł Piotr Gadzinowski składa na ręce Macieja Płażyńskiego Marszałka Sejmu RP interpelację poselską z zapytaniami odnośnie doliny Rospudy i planowanej obwodnicy Augustowa.

15 czerwca. Po wizji lokalnej w terenie i na posiedzeniu w Suwałkach Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody W Białymstoku wydała pozytywną opinię przebiegu obwodnicy wg wariantu IVL.

29 czerwca. Przebieg obwodnicy wg wariantu IV L został wprowadzony do MPZP uchwałami:
-29.6.1999r. gminy Nowinka
-30.12.1999r. miasta Augustów po wyroku NSA
-30.06.2000r. gminy Augustów po wyroku NSA

5 października. Rada Ministrów przyjęła „Koncepcję Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” w której przebieg Via Baltica pokrywa się z I europejskim korytarzem transportowym.

8 listopada. W ramach kampanii w obronie Rospudy rusza strona internetowa poświęcona działaniom służącym ochronie doliny Rospudy

18 listopada. Odbywa się w Suwałkach pikieta pod hasłem „Rospuda rezerwatem – droga ekspresowa nie może zniszczyć skarbu przyrody!”. Okazją do zorganizowania akcji były obrady odbywającej się w tym czasie Bałtyckiej Konferencji Inwestycyjnej – uczestnicy konferencji oraz dziennikarze otrzymali kopie apelu w sprawie ochrony doliny Rospudy oraz dodatkowe materiały informacyjne dotyczące planów przecięcia planowanego rezerwatu Rospuda obwodnicą Augustowa.

27 listopada. W kilkunastu miastach w Polsce (min. Białymstoku, Suwałkach, Łomży, Toruniu, Szczecinie i Łodzi) odbywa się ogólnopolska akcja informacyjna – Dzień Wsparcia Dla Doliny Rospudy. Tego dnia mają miejsce happeningi, wykłady, pokazy przeźroczy o dolinie Rospudy, akcje informacyjne oraz zbierane są podpisy pod petycjami w obronie Rospudy.

2000
Sejmik Województwa Podlaskiego w „Strategii rozwoju województwa podlaskiego do 2010 r.” uwzględnia pilną potrzebę modernizacji drogi Nr 8. 

Styczeń. Wysłany zostaje list Polonii Amerykańskiej w obronie doliny Rospudy do władz Województwa Podlaskiego.

Maj. Burmistrz Miasta Augustowa wystąpił do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej o podjęcie działań związanych z budową obwodnicy Augustowa.

17-18 czerwca. W Ełku Harcerski Ruch Ochrony Środowiska zorganizował Regionalne Forum Inicjatyw Ekologicznych i Kulturowych „Teraz Mazury 2000”. Na forum prezentowane były najważniejsze problemy ekologiczne Polski północno-wschodniej – w tym także jako jeden z głównych problem budowy obwodnicy Augustowa przez najcenniejszą część doliny Rospudy.

1-7 lipca. W Jaśkach nad Rospudą odbywa się obóz Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych zorganizowany przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot. W czasie trwania obozu mają miejsca spotkania z rolnikami zagrożonymi wywłaszczeniem oraz sympatykami i znawcami Rospudy. Na zakończenie obozu poświęconego ochronie Doliny Rospudy, odbywa się konferencja prasowa.

2 października. W Suwałkach odbywa się koncert pod hasłem „Ratujmy Rospudę”. Impreza jest wyrazem sprzeciwu wobec planów budowy obwodnicy Augustowa. Organizatorem koncertu jest stowarzyszenie „Ruch na rzecz Ziemi”.

17 listopada. Sejm RP przyjął w/w Koncepcję Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w której przebieg Via Baltica pokrywa się z I europejskim korytarzem transportowym.

15-17 grudnia. Podczas II Dni Kultury Alternatywnej w Suwałkach otwarte zostają dwie wystawy fotograficzne „Dzika Polska” oraz „Bioregion”. Obie wystawy prezentują zdjęcia z doliny Rospudy.

2001
2001-2003. Biuro Projektowe „Transprojekt” w Warszawie opracowuje projekt budowlany i projekty wykonawcze budowy Obwodnicy Augustowa.
A. Wykonano koncepcję przekroczenia doliny Rzeki Rospuda.
B. Waldemar Mioduszewski z Zakładu Zasobów Wodnych Instytutu Melioracji Użytków Zielonych z Falenty-Raszyn opracował „Ocenę wpływu Obwodnicy Miasta Augustowa na stosunki wodne w dolinie rzeki Rospudy”
C. Instytut Budowy Dróg i Mostów w Warszawie opracował „Opinię dot. Koncepcji techniczno -prawnej na budowę Obwodnicy Augustowa”
D. Wykonano „Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa ” do postępowania celem uzyskania decyzji o Warunkach Zagospodarowania i Zabudowy Terenu (WZIZT).

Luty. Burmistrz Miasta Augustowa ponownie wystąpił do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej o podjęcie działań związanych z budową obwodnicy Augustowa.

29 września. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym określa przebieg Via Baltica tzn. S8 Warszawa-Ostrów Mazowiecki -Białystok -Augustów -Budzisko

17 października. Rada Ministrów w „Polityce Transportowej Państwa w latach 2001-2015 ” określa potrzebę modernizacji drogi nr 8.

27 listopada .W Warszawie z inicjatywy Bankwatch Network (organizacji zajmującej się monitorowaniem działań międzynarodowych instytucji finansowych oraz analizowanie ich wpływu na środowisko naturalne) odbyło się spotkanie dotyczące planów budowy drogi szybkiego ruchu Via Baltcia w tym przede wszystkim zniszczeń jakie wiązałyby się z realizacją tej inwestycji w województwie podlaskim.

2002
16 grudnia. W GDDKiA w Warszawie odbywa się konferencja pt. „Transportowe inwestycje liniowe, a europejska sieć obszarów chronionych Natura2000” pod patronatem Ministra Infrastruktury i Ministra Środowiska. Uczestnicy spotkania otrzymują pakiet informacyjny o wartościach przyrodniczych doliny Rospudy oraz zagrożeniach wynikających z budowy obwodnicy.

19 grudnia. Oddział GDDKiA Białystok złożył Burmistrzowi Augustowa wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZIZT) Obwodnicy Augustowa oczekując decyzji.

19 grudnia. W restauracji wegetariańskiej „Ananda” odbywa się otwarty wykład o zagrożeniach przyrody Podlasia – zaprezentowany zostaje problem wpływu rozbudowy dróg i negatywne konsekwencje przyrodnicze i społeczne dalszego realizowania tegoż planu. Organizatorem jest Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Oddział Północno-Wschodni.

2003
6 marca. Burmistrz Augustowa wydaje Decyzję o warunkach budowy i zagospodarowania terenu.

Marzec-kwiecień. Odwołanie od decyzji Burmistrza Augustowa do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach składają:
-Zieloni Rzeczypospolitej Polski Zarząd Regionu Mazowsze 04.04.2003
-Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne „Zielone Mazowsze” 20.03.2003. Stowarzyszenie Kulturalno -Ekologiczne „Zielone Mazowsze” składa również skargę do NSA na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach.

5 czerwca. Stowarzyszenie „Chrońmy mokradła” – zgłasza do sieci Natura 2000 dolinę Rospudy. Procedura zgłoszenia poprzedzona jest kartowaniem roślinności i rozpoznaniem przyrodniczym obiektu.

11-12 czerwca. Odbyło się w Białymstoku spotkanie stron zainteresowanych przebiegiem drogi 'Via Baltica’ której obwodnica Augustowa jest integralną częścią. Został spisany protokół zbieżności i rozbieżności oraz potwierdzono gotowość dalszego prowadzenia rozmów w celu wypracowania najlepszego rozwiązania przebiegu drogi 'Via Baltica’. Uczestnicy spotkania otrzymują pakiet informacyjny o wartościach przyrodniczych doliny Rospudy oraz zagrożeniach wynikających z budowy obwodnicy.

17 czerwca. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję.

7 sierpnia. W Warszawie odbyło się drugie spotkanie stron zainteresowanych przebiegiem drogi 'Via Baltica’, które potwierdziło ustalenia z Białegostoku oraz podkreśliło konieczność przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przez GDDKiA.

9 września. Grupa szkockich Parlamentarzystów śle list do Prezesa Rady Ministrów RP – Leszka Millera w którym przestrzega Polskę przed błędami popełnionymi na zachodzie. Zdaniem parlamentarzystów obecnie zaakceptowany wariant przyczyni się do zniszczenia unikatowych mokradeł oraz starych lasów. W liście apelują też o ponowne rozpatrzenie decyzji przebiegu drogi ekspresowej.

14-15 października. Podlasie odwiedzają Françoise Bauer z Sekretariatu Konwencji Berneńskiej w Strasbourgu oraz Eckhart Kuijken – ekspert Rady Europy. Celem wizyty było zapoznanie się z problemem przebiegu drogi Via Baltica i jej potencjalnym wpływem na środowisko przyrodnicze Podlasia. W trakcie pobytu eksperci gromadzą informacje na podstawie których powstaje raport. W raporcie podkreśla się min. szkodliwość wybranego wariantu przebiegu drogi przez Dolinę Rospudy.

1-4 grudnia. Strasbourg. Rada Europy wystosowuje Polsce rekomendacje. Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej oświadcza iż Polska może liczyć na współfinansowanie Via Baltica jedynie wówczas, gdy decyzja dotycząca jej przebiegu będzie opierać się na wynikach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

11 grudnia. NSA w Białymstoku wyrokiem z dnia 11.12.2003 oddala skargę Stowarzyszenia Kulturalno -Ekologiczne „Zielone Mazowsze”.

2004
19-20 stycznia. W Józefowie k/Warszawy odbywa się spotkanie zorganizowane przez GDDKiA oraz Bank Światowy. Spotkanie dotyczyło m.in. strategii rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce, społecznych aspektów realizacji inwestycji drogowych oraz metod łagodzenia konfliktów między siecią korytarzy migracyjnych i obszarów chronionych a infrastrukturą drogową.

21 stycznia. Przedstawiciele Oddziału Północno-Wschodniego Pracowni na rzecz Wszystkich Istot odbyli wizję terenową nad doliną Rospudy. Tego dnia miała miejsce seria spotkań:
– z leśnikami z Nadleśnictwa Białobrzegi (popierają stworzenie rezerwatu Rospuda),
– z wójtem gminy Raczki – przedstawicielem Stowarzyszenia Ekologicznego Gmin „Doliny Rospudy” – stowarzyszenie czyni starania o powołanie rezerwatu w górnym biegu Rospudy, a także popiera inny niż obecny przebieg trasy obwodnicy Augustowa.
– z rolnikami, u których rozpoczęto procedurę wykupu ziemi pod obwodnicę. Oddział Północno-Wschodniego Pracowni na rzecz Wszystkich zapewnił rolnikom pomoc prawną.

23 stycznia. Odział Północno-Wschodni Pracowni na rzecz Wszystkich zaaranżował w Augustowie spotkanie przedstawicieli rolników z 4 przedstawicielami Banku Światowego (władze Augustowa starają się by właśnie BŚ częściowo finansował budowę obwodnicy). Rolnicy skutecznie wykorzystali czas na przedstawienie swych racji i postulatów.

24 stycznia. Stowarzyszenie „Chrońmy Mokradła” zwraca się do GDDKiA o ponowne rozważenie przebiegu obwodnicy Augustowa na odcinku przecinającym dolinę Rospudy.

4 lutego. GDDKiA Oddział w Białymstoku składa do Wojewody Podlaskiego wniosek o wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości pod budowę obwodnicy Augustowa.

14 lutego. Z inicjatywy Oddziału Północno-Wschodniego Pracowni na rzecz Wszystkich Istot w Augustowie odbyło się spotkanie osób zaangażowanych w działania dla ratowania Doliny Rospudy. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele stowarzyszeń, przyrodnicy, fotograficy, rolnicy oraz prawnicy. Informacje z spotkania ukazały się w TVP2, TVP 3, TVP Białystok oraz Gazecie Współczesnej. Spotkanie pozwoliło na podsumowanie dotychczasowych działań oraz rozplanowanie działań na najbliższy czas.

20 lutego. Na białostockim skłocie Decentrum odbyła się prezentacja multimedialna i otwarty wykład odnośnie Rospudy.

18 marca. Łącznie około 9 milionów złotych żądają od samorządów rolnicy z gmin: Augustów i Nowinka za straty jakie poniosą w związku z planami poprowadzenia przez ich grunty obwodnicy augustowskiej. Suma wnioskowanych odszkodowań wielokrotnie przekracza roczne budżety gmin. Więcej informacji
http://www.rospuda2004.republika.pl/hrabstwo.htm

31 marca. WWF, Bankwatch, OTOP, Pracownia na Rzecz wszystkich Istot Oddział Północno-Wschodni oraz Towarzystwo ”Chrońmy Mokradła” wysyłają wspólny list do Rady Europy w którym informujemy o zignorowaniu rekomendacji wydanych Polsce przez ten organ. W liście zwracamy uwagę na trwające i planowane prace budowlane na trasie planowanej Via Baltica bez przeprowadzenia uprzednio obiecanych ekspertyz dla różnych wariantów przebiegu drogi.

15 kwietnia. Spotkanie we wsi Gatno rolników znad Rospudy z przedstawicielami GDDKiA. Spotkanie dotyczy wykupu gruntów rolnych pod obwodnicę Augustowa. Rolnicy dostają ofertę 3,60 zł /m2 gleby i kategorycznie odmawiają sprzedaży ziemi.

29 kwietnia. Stowarzyszenie skupiające rolników znad Rospudy „Hrabstwo & Gmina Dowspuda” dopatruje się nieprawidłowości popełnionych przez urzędników przy podziale oraz klasyfikacji gruntów – wskutek czego Wojewoda Podlaski wstrzymuje się z wywłaszczeniem gruntów oraz uchyla zmiany wprowadzone w operacie ewidencji gruntów.

30 kwietnia. Ministerstwo Środowiska przesyła Komisji Europejskiej listę polskich obszarów, które mają być włączone do Europejskiej Sieć Ekologicznej Natura 2000. Dolina Rospudy znajduje się tam jako część ostoi Puszcza Augustowska, obszar specjalnej ochrony ptaków. Niestety Dolina nie została zakwalifikowana jako obszar specjalnej ochrony siedlisk, jednak znajduje się ona na czele ”Shadow List” – listy obszarów, które zdaniem NGOs i naukowców powinny się znaleźć w sieci ze względu na unikalne siedliska roślin i zwierząt. Czytaj więcej na http://www.mos.gov.pl/1strony_tematyczne/natura2000/index.shtml

10 maja. Wizyta terenowa członków Pracowni na rzecz Wszystkich Istot Oddział Północno-Wschodni nad rzeką Rospudą w celu uzgodnienia z rolnikami i przychylnymi władzami lokalnymi kompromisowego wariantu przeprowadzenia obwodnicy Augustowa.

12 maja. Tego dnia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie miała się odbyć rozprawa dotycząca skargi stowarzyszenia ”Zielone Mazowsze” na postanowienie Ministra Środowiska utrzymujące w mocy postanowienie uzgadniające Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu dla obwodnicy Augustowa.
Jednak rozprawa nie odbywa się i zostaje przeniesiona na termin późniejszy ze względu na pomylenie personaliów jednego ze świadków.

22 maja. Przedstawienie obecnej sytuacji dotyczącej Via Baltica i Rospudy przez jednego z członków Pracowni na rzecz Wszystkich Istot Oddział Północno-Wschodni na spotkaniu Greenpeace. Organizacja ta rozpoczyna kampanie „Via Baltica – Nie tędy droga” w obronie terenów zagrożonych zniszczeniem przez Via Baltica.

27 maja. Organ doradczy Ministerstwa Środowiska – Komisja ds. Ochrony Mokradeł, Obszarów Słodkowodnych i Morskich Państwowej Rady Ochrony Przyrody wydaje Stanowisko w sprawie Drogi Transeuropejskiej ‘Via Baltica’. Komisja apeluje min. o rozważenie – w trybie wyjątkowym – zmiany podjętej decyzji o przebiegu trasy, niezależnie od już poniesionych kosztów, związanych z projektowaniem drogi i wykupem gruntów.

28 maja. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Oddział Północno-Wschodni występuje z wnioskiem do Komisji Przetargowej formułującej Opis Przedmiotu Zamówienia dla Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla I Paneuropejskiego Korytarza Transportowego potocznie zwanego Via Baltica z prośbą o uwzględnienie kompromisowych wariantów przeprowadzenia Via Baltica omijających Dolinę Rzeki Rospudy.

21 czerwca. Na posiedzeniu Komisja Przetargowa ustalająca Opis Przedmiotu Zamówienia dla Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko inwestycji Via Baltica zgadza się uwzględnić inne warianty lecz jednocześnie przyjmuje uchwałę, iż: „prace nad prognozą oddziaływania na środowisko ‘Via Baltica’ nie wstrzymują prac nad realizacją obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8.” Świadczy to o zamiarze budowy obwodnicy Augustowa (widniejącej w planach jako odcinek Via Baltica ) przed zakończeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko co naruszy porozumienia międzynarodowe oraz Rekomendacje Rady Europy.

15 czerwca. Pracownia jako strona w postępowaniu składa wnioski dowodowe do rozprawy toczącej się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym Warszawie na postanowienie Ministra Środowiska utrzymujące w mocy postanowienie uzgadniające WZIZT (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu) dla obwodnicy Augustowa.

2-4 lipca. Greenpeace Polska inauguruje kampanię „Via Baltica – nie tędy droga!”, poprzez swój udział na Festiwalu Kultury Celtyckiej w Dowspudzie koło Augustowa. W trakcie imprezy eksponowana była wystawa fotograficzna przedstawiająca walory miejsc zagrożonych przez Via Baltica, zbierane były podpisy do decydentów z prośbą o ocalenie Doliny Rospudy, rozdawane były materiały informacyjne nt. kampanii.

5 lipca. Aktywiści GP przekazują petycje (1400 podpisów) z prośba o ocalenie Doliny Rospudy do Urzędu Miejskiego w Augustowie. Wydarzeniu towarzyszy happening. Wydarzenie relacjonowane jest w ogólnopolskich oraz zagranicznych mediach.

24 września. W Warszawskim Sądzie Administracyjnym ma miejsce rozprawa dotycząca skargi Stowarzyszenia Kulturalno-Ekologicznego „Zielone Mazowsze” na postanowienie Ministra Środowiska z dnia 23.I.2004 r., utrzymujące w mocy postanowienie Wojewody Podlaskiego z dnia uzgadniające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizującej cel publiczny na obszarach Chronionego Krajobrazu „Doliny Rospudy” i „Puszcza i Jeziora Augustowskie” – obwodnicy miasta Augustowa w ciągu drogi ekspresowej S-8, przebiegającej przez teren trzech gmin: Nowinka, Augustów i miasto Augustów.
Na długo przed procesem Pracowni na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski (będący stroną w postępowaniu) dwukrotnie wysyłał do WSA w Warszawie wniosek wraz z dowodami dotyczącymi postępowania, jednak dziwnym trafem dokumentacja zawieruszyła się w związku z czym WSA w Warszawie nie zapoznał się z nadesłanymi pismami.

8 października. O godzinie 8:15. aktywiści Greenpeace’u wspięli się na dach budynku Ministerstwa Infrastruktury i rozwiesili z niego transparent z hasłem „NIE NISZCZCIE ZIELONYCH PŁUC POLSKI”. W pokojowym, międzynarodowym proteście wzięło udział prawie 30 osób z Polski, Austrii, Węgier i Holandii. Protest ten jest kolejnym etapem starań ekologów o niedopuszczenie do budowy drogi ekspresowej „Via Baltica” przez bezcenne pod względem przyrodniczym tereny północno-wschodniej Polski, chronione zarówno prawem Polskim jak i międzynarodowym. Greenpeace domaga się pisemnego zapewnienia, że jakiekolwiek prace na odcinku planowanej drogi „Via Baltica” w żaden sposób nie naruszą równowagi ekologicznej terenów objętych ochroną lub proponowanych do europejskiej sieci NATURA 2000. Więcej na http://www.greenpeace.pl/medianet/story/story_19.html